Logo

YTN:N TAVOITTEET TYÖAIKALAIN UUDISTAMISEKSI

Uutta työaikalakia valmistellaan parhaillaan. YTN:n tavoitteena on työaikalain soveltaminen kaikkiin työntekijäryhmiin ja työajan seurannan järjestäminen koskemaan kaikkea tehtyä työtä tarkoituksenmukaisesti. 

 • Työaikaa on kaikki se aika, jonka palkansaaja on työnantajan käytettävissä - riippumatta ajasta tai paikasta.
   
 • Työaikalain tulee koskea kaikkia henkilöstöryhmiä. Ylemmät toimihenkilöt toimivat vaativissa työtehtävissä, mutta siitä huolimatta ja juuri siksi myös heidän jaksamisestaan, hyvinvoinnistaan sekä työsuojelusta on huolehdittava samoin kuin kaikissa muissakin henkilöstöryhmissä.
   
 • Uuden työaikalain on oltava kaikille tasapuolinen ja mahdollistaa työntekijöille samat oikeudet. Erityisesti on huolehdittava siitä, että asiantuntijoiden työajassa olevat ongelmat korjataan ja saatetaan vastaamaan nykyaikaa.
   
 • Työntekijä ottaa jatkuvasti suuremman vastuun työstään jolloin työnantajan tehtävä on järjestää työajan seuranta. YTN on valmis keskustelemaan työaikalain kokonaisuudistuksesta, mutta asiantuntijoiden työaikaan liittyvät ongelmat voidaan ratkaista myös nykyistä lakia muokkaamalla. Jos työaikalakia uudistetaan kokonaisvaltaisesti, tulee muutokset valmistella huolellisesti ja varautua pidentämään työaikalakikomitealle nyt asetettua määräaikaa (6/2017).
   
 • Liukuvaa työaikaa käytettäessä tulee säätää velvollisuus 40 tunnin saldorajan ylittävän osuuden korvaamisesta joko vapaa-ajalla tai yksinkertaisella tuntipalkalla. Tämä estäisi korvaamattoman työn muodostumista. Mahdollista on tarkastella myös liukuman enimmäiskertymän nostamista 40 tunnista. Matkustamiseen käytettyä aikaa ei voida lukea vuorokautiseksi lepoajaksi tai viikottaiseen vapaa-aikaan.
   
 • Työaikapankkien käyttöönotosta ja järjestelmän peruspiirteistä on säädettävä laissa. Työaikakirjanpidon osalta mikäli työnantajan velvollisuutta työajan seurantaan laiminlyödään tulee työntekijän kirjanpito olettaa oikeaksi ja henkilöstön edustajalla tulee olla itsenäinen oikeus tutustua siihen.
   
 • Tasapuolisen sopimisen varmistamiseksi lain säädöksistä voidaan poiketa vain kun sopijoina ovat valtakunnalliset työnantajien ja työntekijöiden yhdistykset.